RADY PARAFIALNE


Bądź w życiu aktywny.
Nie stój z założonymi rękoma.
Nie piękne poglądy są ważne,
ale praktyczne działanie.
Nogi, które stoją w miejscu, zapuszczają korzenie.
Życie jest walką.
Nie czekaj, aby potrzebujący wyszli cię szukać:
idź i odwiedź ich w domach.
Zanieś słowo pocieszenia, wyrozumiały uśmiech, cenną myśl.

/Carlos Torres Pastorino/

Organami doradczymi i wspomagającymi proboszcza
w działalności duszpasterskiej są
RADY PARAFIALNE1. Parafialna Rada Gospodarcza


Wyciąg ze Statutu Parafialnej Rady Gospodarczej:

10. Rada jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza. Jej ustalenia stanowią wskazania, które proboszcz powinien uwzględnić.
11. Do kompetencji Rady Gospodarczej należą wyłącznie sprawy majątkowe i finansowe parafii.
12. § l. Do proboszcza należy zwoływanie Rady, ustalanie porządku obrad, przewodniczenie obradom, nadzór nad wykonaniem podjętych postanowień i reprezentowanie Rady.
13.§ 3. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej, chyba że z natury poszczególnych postanowień wynika ich publiczny charakter.
15. Rada pomaga w zarządzie majątkiem parafialnym w zależności od biskupa diecezjalnego, a w szczególności:
  a) czuwa nad całością inwentarza kościelnego i beneficjalnego, zwłaszcza przy zmianie na stanowisku proboszcza;
  b) służy proboszczowi pomocą przy wykonywaniu podjętych zadań, jak budowa nowych czy remont starych obiektów kościelnych, wyszukiwanie, zakup oraz przewóz potrzebnych materiałów budowlanych, sprawowanie nadzoru przy robotach, pomoc w zdobywaniu i pozyskiwaniu środków finansowych, pomoc w znalezieniu potrzebnych fachowców, w prowadzeniu gospodarstwa, wydzierżawianiu gruntów itp.;
  c) służy radą w ocenie inicjatyw oraz projektów wnoszonych pod obrady, opiniując ich celowość i możliwości realizacyjne;
  d) informuje parafian, zwłaszcza w swoim środowisku, o potrzebach i zamierzeniach inwestycyjnych parafii, ustalonych na zebraniu Rady, a także informuje proboszcza o społecznym odbiorze tych zamierzeń wśród parafian;
  e) opiniuje warunki pracy i płacy stałych i czasowych pracowników kościelnych, angażowanych przez proboszcza, oraz ich zwalniania z pracy i zatrudniania nowych.
16. W szczególny sposób powierza się członkom Rady opiekę nad majątkiem parafialnym w nadzwyczajnych okolicznościach:
  a) w razie śmierci proboszcza, gdy brak w parafii formalnego zastępcy, radni niezwłocznie powiadamiają dziekana, strzegąc własności parafialnej;
  b) podobnie w przypadkach losowych, jak pożar, kradzież itp., zaistniałych podczas nieobecności proboszcza, członkowie Rady powinni otoczyć szczególną opieką i troską dobra materialne i podjąć w imieniu proboszcza właściwe działania zabezpieczające.2. Parafialna Rada Duszpasterska


Wyciąg ze Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

13. Parafialna Rada Duszpasterska, jako zwyczajna forma oddziaływania apostolskiego w parafii jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w działalności duszpasterskiej (por. kan. 536 §§ l-2 KPK).
14. Do kompetencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą wyłącznie sprawy duszpasterskie.
15. Działalność Parafialnej Rady Duszpasterskiej wyraża się w pracy nad pogłębianiem religijnej świadomości parafian i budzeniu postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, w trosce o wychowanie chrześcijańskie, kult i wymiar społeczny Ewangelii, a także w budzeniu i rozwijaniu inicjatyw apostolskich wśród parafian, wyrażaniu opinii w sprawach parafii oraz wysuwaniu propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.
16. Do proboszcza należy zwoływanie Rady, przewodniczenie jej posiedzeniom, ustalenie porządku obrad, nadzór nad wykonaniem podjętych ustaleń oraz reprezentowanie Rady.


STRONA GŁÓWNA


Strona utworzona dnia 24-07-2001
przy pomocy programu Pajączek 2.1