Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzaleznionym i Ich Rodzinom "Filadelfia" erygował w dniu 24 maja 1995 r. BISKUP PŁOCKI ZYGMUNT KAMIŃSKI

Nr 1032/95

DEKRET

Statut

Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy

Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom "Filadelfia"Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę -"Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom - Filadelfia" nazywane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

§ 2.
Stowarzyszenie eryguje Biskup Płocki.
§ 3.
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach i skupiającą osoby akceptujące naukę Kościoła.
§ 4.
Stowarzyszenie posiada asystenta kościelnego, którego mianuje Biskup Płocki spośród kandydatów zgłoszonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 5.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Diecezja Płocka. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Ciechanów.
§ 6.
Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, jednostkami, ośrodkami i osobami w realizacji zadań statutowych.
§ 7.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§ 8.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 9.
Za zasługi w urzeczywistnieniu jego celów Stowarzyszenie nadaje odznaczenia organizacyjne.
§ 10.
Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, celem pozyskania środków na działalność statutową.


ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia, jego zadania i sposoby działania


§ 11.
Celem Stowarzyszenia jest skupienie i ukierunkowanie aktywności społeczeństwa i poszczególnych środowisk na:
1. podejmowaniu wszelkich inicjatyw, w tym społecznych gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.
2. szerzeniu oświaty zdrowotnej w kierunku profilaktyki uzależnień i kultury życia w trzeźwości.
3. podejmowaniu pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży.
4. akceptacji wspierania osób uzależnionych podejmujących leczenie oraz pomaganiu ich rodzinom.
5. propagowaniu zasad zdrowego trybu życia.
6. upowszechnianiu idei trzeźwości i zdrowia moralnego rodziny.
7. przeciwdziałaniu pijaństwu w miejscu publicznym.
§ 12.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez:
1. niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne.
2. organizowanie spotkań edukacyjno - formacyjnych, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności mających na celu podnoszenie kultury życia w trzeźwości.
3. organizowanie sieci poradni psychologiczno - religijnych, punktów pomocy ofiarom przemocy domowej, telefonów zaufania, punktów konsultacyjnych i informacyjnych.
4, prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej.
5, prowadzenie szkół, przedszkoli, świetlic.
6, prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie wiedzy ogólnej i specjalistyczno - zawodowej.
7. organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
8. organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin.
9. organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjnych.
10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
11. współdziałanie z placówkami leczenia odwykowego i środowiskami wzajemnej pomocy.
12. podejmowanie i wspieranie innych inicjatyw służących tworzeniu trzeźwości.
13. obrona interwencyjna dziecka i rodziny przed skutkami zachowań patologicznych.
14. prowadzenie ścisłej współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Trzeźwości.


ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki


§ 13.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2, Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez aktywność i właściwą postawę moralną oraz akceptująca i żyjąca według zasad głoszonych przez Kościół katolicki.
§ 14.
Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne, organizacje, instytucje i zakłady posiadające osobowość prawną, zmierzające do uczestniczenia w realizacji zadań statutowo prograrnowych Stowarzyszenia. Do członków wspierających Stowarzyszenia mają zastosowanie wymagania określone w § 13.
§ 15.
Członkowie Stowarzyszenia "założyciele" stają się osobami stowarzyszonymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
§ 16.
I. Do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, poręczonej przez dwie osoby wprowadzające, będące członkami Stowarzyszenia, lub przez Proboszcza parad do której należy kandydat.
2. Uchwała o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmowana jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
§ 17.
Członek wspierający - osoba prawna - reprezentowany jest w Stowarzyszeniu przez upoważnionego przezeń przedstawiciela.
§ 18.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona w działalności Stowarzyszenia lub osoba nie będąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, lecz aprobująca jego cele, posiadająca niekwestionowane dokonania w zakresie nauki, kultury lub innej dziedzinie lub działalności ludzkiej, związana pochodzeniem lub tworzeniem z terenem działania Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
§ 19.
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
1) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) udziału w pracach Stowarzyszenia,
3) zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5) udzielania rekomendacji kandydatom do Stowarzyszenia,
6) posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia,
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) aktywne realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia,
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) dbanie o autorytet Stowarzyszenia i dawanie dobrego świadectwa,
4) regularne opłacanie składek statutowych i ponoszenie innych świadczeń dla Stowarzyszenia.
§ 20.
1. Członkowie wspierający mają prawo do:
1) udziału w pracach Stowarzyszenia,
2) zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,
3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszeni,
5) posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia,
2. Do obowiązków członków wspierających należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu,
2) wspieranie finansowe bądź rzeczowe Stowarzyszenia.
§ 21.
1. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo do:

1) udziału w pracach Stowarzyszenia,
2) zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,
3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
4) udzielania rekomendacji kandydatom do Stowarzyszenia,
5) posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia,
2. Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 22.
1. Za nieprzestrzeganie obowiązków statutowych przez członka Stowarzyszenia:
1) Zarząd Koła Parafialnego może udzielić upomnienia.
2) Zarząd Oddziału Dekanalnego może:
- udzielić upomnienia.
- udzielić nagany.
- zawiesić w prawach członka na okres nie dłuższy niż jeden rok.
3) Komisja Pojednawczo - Dyscyplinarna może wymierzyć kary wymienione w § 48 statutu.
2. W przypadku, gdy Zarząd Koła Parafialnego uzna karę upomnienia za niewystarczającą, przekazuje sprawę do rozpoznania Zarządowi Oddziału Dekanalnego. Od decyzji Zarządu Koła Parafialnego członek Stowarzyszenia może odwołać się do Zarządu Oddziału Dekanalnego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
3. W przypadku, gdy Zarząd Oddziału Dekanalnego uzna wyżej wymienione kary za niewystarczające, sprawę przekazuje do rozpoznania Komisji Pojednawczo - Dyscyplinarnej. Od decyzji Zarządu Oddziału Dekanalnego członek Stowarzyszenia może odwołać się do Komisji Pojednawczo - Dyscyplinarnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
§ 23.
Członkiem Stowarzyszenia przestaje być ten, kto:
1. złożył pisemne oświadczenie o wystąpieniu do Zarządu Oddziału Dekanalnego,
2. został skreślony przez Zarząd Oddziału Dekanalnego z powodu nie płacenia składek członkowskich przez 1 rok,
4. został wykluczony ze Stowarzyszenia w trybie § 48 Statutu,
5. utracił zdolność do czynności prawnych.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

§ 24.
Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały DekanaIne, Terenowe, Koła Parafialne i Środowiskowe.
§ 25.
1. Koła Parafialne mogą być powoływane w parafiach w przypadku zrzeszenia się co najmniej 8 osób. Do czasu powołania Koła Parafialnego osoby zainteresowane mogą się przyłączyć do Koła istniejącego przy innej parafii.
2. Koła Parafialne oraz Dekanalne winny być erygowane i pracować na terenie parafii czy dekanatu w porozumieniu z proboszczem i dziekanem.
3. Oddziały Dekanalne mogą być powołane w przypadku zrzeszenia się co najmniej 3 Kół Parafialnych z jednego dekanatu. Do czasu powołania Oddziału Dekanalnego, Koła Parafialne z danego dekanatu wchodzą w strukturę innego Oddziału Dekanalnego za zgodą Zarządu Głównego.
4. Do czasu powołania Oddziału Dekanalnego, Koła Parafialne z danego dekanatu wchodzą w strukturę innego wybranego Oddziału Dekanalnego.
5. Oddziały Terenowe o kompetencjach Oddziału Dekanalnego mogą być powołane w przypadku zrzeszenia się co najmniej 3 Kół Parafialnych z różnych dekanatów. W miejscowości, gdzie istnieje więcej niż 1 dekanat powołuje się Oddział Terenowy.
6. Koła Środowiskowe o kompetencjach Kół Parafialnych powołuje Zarząd Główny w szczególnych przypadkach.

ROZDZIAŁ V
Władze Stowarzyszenia i ich kompetencje

§ 26.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
2) Zarząd Główny Stowarzyszenia
3) Główna Komisja Rewizyjna
4) Komisja Pojednawczo - Dyscyplinarna
2. Władzami Oddziału Dekanalnego Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Oddziału Dekanalnego
2) Zarząd Oddziału Dekanalnego
3) Komisja Rewizyjna Oddziału Dekanalnego
3. Władzami Koła Parafialnego Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Koła Parafialnego
2) Zarząd Koła Parafialnego
§ 27.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. W razie ustąpienia osób z organów władzy Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 2/5 składu pochodzącego z wyboru.
§ 28.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo - wyborcze.
§ 29.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 liczby osób stowarzyszonych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 30.
O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia osoby stowarzyszone są zawiadamiane co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem.
§ 31.
1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszystkie osoby należące do Stowarzyszenia, a w przypadku przekroczenia liczby 200 członków wybrani delegaci z poszczególnych dekanatów wg zasad uchwalonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. 2. Członkowie ustępujących władz Stowarzyszenia (§ 26 ust. 1) są delegatami na Walne Zgromadzenie.
§ 32.
Postanowienia § § 30 i 31 mają odpowiednie zastosowanie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 33.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalenie zmian statutowych,
2. wybór Prezesa Stowarzyszenia,
3. ustalenie liczby członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo - Dyscyplinarnej oraz ich wybór,
4, uchwalanie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo - Dyscyplinarnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
6. rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organ władzy oraz członków Stowarzyszenia,
7. uchwalanie ordynacji wyborczej oraz regulaminów władz Stowarzyszenia,
8. uchylanie uchwał Zarządu Głównego sprzecznych ze statutem na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia,
9. ustalanie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich oraz uchwalanie upoważnienia dla Zarządu Głównego do ich zmiany w czasie kadencji władz,
10. nadawanie lub pozbywanie godności członka honorowego,
11. podejmowanie uchwał związanych z rozwiązywaniem się Stowarzyszenia.
12. podejmowanie uchwał w sprawach innych wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.
§ 34.
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach przewidzianych w Statucie oraz na wniosek przyjęty zwykłą większością głosów.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Prezesem Stowarzyszenia zastaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę głosów, nie mniejszą jednak niż 50 % głosów ważnych.
4. Wyboru członków władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie w oparciu o następujące zasady: 1) nie ogranicza się liczby kandydatów na poszczególne listy wyborcze,
2) głosowanie jest tajne,
3) głosuje się na poszczególnych kandydatów,
4) członkami władz Stowarzyszenia zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania, na liście ułożonej wg ilości uzyskanych głosów, znajdują się na miejscach od pierwszego do odpowiadającego ilości miejsc mandatowych.
5. Szczegółowe zasady przeprowadzenia wyborów określa ordynacja wyborcza.
§ 35.
W przypadku braku quorum, Zarząd Główny Stowarzyszenia wyznacza drugi termin zebrania, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 godziny od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia. W drugim terminie warunek obecności co najmniej połowy osób stowarzyszonych nie jest obowiązujący. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają wówczas zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/4 delegatów uprawnionych do głosowania.
§ 36.
Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes Stowarzyszenia.
§ 37.
Zarząd Stowarzyszenia może składać się z 6 - 15 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu i kooptacji nowych członków, Zarząd może zmienić podział funkcji oprócz funkcji Prezesa.
§ 38.
Prezydium zarządu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu spośród członków Zarządu. W skład Prezydium wchodzą: prezes, wiceprezes d/s organizacyjnych, wiceprezes d/s programowych, sekretarz, skarbnik, rzecznik informacji i członkowie w liczbie uchwalonej przez Zarząd.
§ 39.
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
§ 40.
Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
5. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
6. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn oraz w przedmiocie kupna, sprzedaży, zamiany i obciążania nieruchomości,
7. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów Dekanalnych Stowarzyszenia, uchwalanie ich regulaminów oraz określanie ich zasięgu terytorialnego,
8. zwalnianie od płacenia składek członkowskich w szczególnych przypadkach na wniosek Zarządu Oddziału Dekanalnego,
9. powoływanie tymczasowych władz Oddziałów Dekanalnych i Kół Parafialnych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
10. powoływanie Kół Parafialnych w dekanatach, w których brak Oddziałów Dekanalnych,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
12. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia,
13. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
14. uchwalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
15. nadawanie wyróżnień za zasługi dla Stowarzyszenia.
§ 41.
Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego i innych organów władzy Stowarzyszenia określają odpowiednie uchwały.
§ 42.
Prezydium Zarządu jest władzą wykonawczą Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Do zakresu działania Prezydium należy: 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu,
2. kierowanie, w oparciu o ustalone plany, działalnością Stowarzyszenia,
3. opracowywanie projektów - planów działalności, sprawozdań, wniosków i regulaminów oraz wydawanie wszelkich instrukcji wewnętrznych,
4. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, 5. ustalanie wysokości płac pracownikom etatowym Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań z wykonanych prac na posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
7. powoływanie w miarę potrzeb zespołów roboczych spośród członków Stowarzyszenia, 8. wydawanie legitymacji i znaczków członkowskich.
§ 43.
Decyzje Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w formie uchwały. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 44.
Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes z Sekretarzem względnie Prezes ze Skarbnikiem. W razie niemożliwości podejmowania działań przez Prezesa w jego imieniu działa Wiceprezes d/s organizacyjnych lub na podstawie upoważnienia Prezesa inni członkowie Prezydium.
§ 45.
1. Główna Komisja Rewizyjna w składzie 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
2. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) opracowanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej i uchwalanie regulaminów Dekanalnych Komisji Rewizyjnych,
2) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a szczególnie jego gospodarki finansowej i przedstawienie Zarządowi Głównemu wniosków pokontrolnych,
3) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
4) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.
§ 46.
Komisja Pojednawczo - Dyscyplinarna składa się z 5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
§ 47.
Do zadań Komisji Pojednawczo - Dyscyplinarnej należy:
1. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Oddziałów Dekanalnych dotyczących sankcji za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz przez członków Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia w sprawach naruszeń dotyczących zasad współżycia koleżeńskiego i autorytetu Stowarzyszenia,
3. składania na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Komisji Pojednawczo - Dyscyplinarnej,
4. opracowanie własnego regulaminu.
§ 48.
1. Komisja Pojednawczo - Dyscyplinarna może wymierzać następujące kary:
1 ) upomnienie,
2) nagana,
3) zakaz wykonywania funkcji we władzach Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
4) zawieszenie w prawach członków Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat.
5) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
2. Decyzja Komisji Pojednawczo - Dyscyplinarnej jest ostateczna.
§ 49.
Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału Dekanalnego należy:
1. wybór Prezesa Oddziału Dekanalnego,
2.ustalanie liczby oraz wybór członków Zarządu Oddziału Dekanalnego i Komisji Rewizyjnej oddziału Dekanalnego,
3. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zgodnie z Ordynacją Wyborczą,
4. uchwalanie programów i kierunków działania na terenie podlegającym temu Oddziałowi zgodnie ze Statutem i przyjętymi na Walnym Zgromadzeniu uchwałami,
5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału Dekanalnego i Dekanalnej Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Dekanalnego,
6. rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organa władzy dekanalnej oraz członków Oddziału Dekanalnego,
7. uchylanie uchwał Zarządu Oddziału Dekanalnego sprzecznych ze Statutem na wniosek Dekanalnej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Oddziału Dekanalnego,
8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Oddziału Dekanalnego.
§ 50.
W skład Zarządu Oddziału Dekanalnego wchodzą z wyboru:
1 ) prezes,
2) wiceprezes d/s organizacyjnych,
3) wiceprezes d/s programowych,
4) sekretarz,
5) skarbnik,
6) rzecznik informacji,
7) z urzędu prezesi Kół Parafialnych.
§ 51.
Posiedzenia Zarządu Oddziału Dekanalnego odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
§ 52.
Do zakresu działania Zarządu Oddziału Dekanalnego należy:
1. realizacja zadań statutowych zawartych w § 11 niniejszego Statutu w porozumieniu z Zarządem Głównym,
2. powoływanie Kół Parafialnych Stowarzyszenia,
3. wykonywanie uchwał Władz Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Oddziału Dekanalnego,
4. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Dekanalnego,
5. reprezentowanie Oddziału Dekanalnego i działanie w jego imieniu,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami należącymi do Oddziału Dekanalnego,
7. regularne przekazywanie dochodów Oddziału Dekanalnego do Zarządu Głównego w wysokości uchwalonej na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
8. tworzenie kół i sekcji tematycznych na terenie Oddziału oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością w porozumieniu z Zarządem Głównym,
9. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Oddziału Dekanalnego,
10. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Oddziału Dekanalnego,
11. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Oddziału Dekanalnego oraz Zarządowi Głównemu,
12. orzecznictwo w sprawach wynikających z naruszenia obowiązków członków Stowarzyszenia w zakresie określonym w § 22 Statutu,
13. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
14. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i stwierdzanie ustania członkostwa,
15. zgłaszanie Zarządowi Głównemu nowo przyjętych członków Stowarzyszenia.
§ 53.
Organizację i tryb pracy Zarządu Oddziału Dekanalnego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
§ 54.
Dekanalną Komisję Rewizyjną obowiązuje Regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.
§ 55.
W sprawach nie uregulowanych w odniesieniu do władz dekanalnych i parafialnych stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz naczelnych.
§ 56.
W skład Zarządu Koła Parafialnego wchodzą z wyboru:
1) prezes,
2) wiceprezes,
3) sekretarz,
4) skarbnik,
5) z urzędu kierownicy działających w ramach Koła sekcji.
§ 57.
Spotkania członków Koła odbywają się w miarę potrzeb.
§ 58.
Do kompetencji Walnego Zebrania Koła Parafialnego należy:
1. wybór Przewodniczącego Koła i członków Zarządu Koła Parafialnego,
2. uchwalenie planu pracy i kierunków działalności na terenie parafii zgodnie ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia
3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła Parafialnego oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła Parafialnego,
4. przedstawienie Walnemu Zebraniu Oddziału Dekanalnego kandydatów na delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
§ 59.
Do kompetencji Zarządu Koła Parafialnego należy:
1. organizowanie działalności i kierowanie bieżącą pracą Koła Parafialnego,
2. realizowanie zadań statutowych zawartych w § 12 niniejszego Statutu w porozumieniu z Zarządem Oddziału Dekanalnego
3. wykonywanie uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,
4. zgłaszanie wniosków do Zarządu Oddziału Dekanalnego w sprawach przyjęcia osób do Stowarzyszenia oraz w sprawach nabycia i ustania członkostwa,
5. regularne przekazywanie do Zarządu Oddziału Dekanalnego dochodów Koła w wysokości uchwalonej na Walnym Zgromadzeniu,
6. składanie Zarządowi Oddziału Dekanalnego oraz Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności Koła za miniony rok pracy w terminie do końca marca roku następnego,
7 z naruszenia obowiązków członków Stowarzyszenia. . orzecznictwo w sprawach wynikających

ROZDZIAŁ VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 60.
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1 ) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) fundusze.
§ 61.
Do realizacji zadań statutowo - programowych Stowarzyszenie pozyskuje fundusze i inne składniki majątkowe z tytułu:
1. wpisowego i składek statutowych,
2. wpływów z działalności statutowej i gospodarczej,
3. akcji zbiórkowej oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających,
4. dotacji i subwencji,
5. darowizn, zapisów, poleceń.
§ 62.
Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i majątkowym oraz dokumenty rozliczeniowe podpisują Prezes Stowarzyszenia i Skarbnik lub osoby upoważnione na piśmie przez Zarząd Stowarzyszenia.
1. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powinny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na konto.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacone w terminie i wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 63.
Na początku każdego roku kalendarzowego Stowarzyszenie przedstawia Biskupowi Płockiemu szczegółowe sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok ubiegły.

ROZDZIAŁ VII

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia.

§ 64.
1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów i przedstawione Biskupowi Płockiemu do zatwierdzenia.
2. W razie braku quorum zmiany statutu uchwalane są w drugim terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/4 delegatów uprawnionych do głosowania i przedstawione Biskupowi Płockiemu do zatwierdzenia.
§ 65.
1. Stowarzyszenie rozwiązuje Biskup Płocki, jeżeli Stowarzyszenie nie realizuje swoich założeń statutowych i występuje do Sądu Rejestrowego o wykreślenie Stowarzyszenia z sądowego rejestru stowarzyszeń.
2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Stowarzyszenia.
3. O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie i Biskup Płocki powołując Komisję Likwidacyjną.
4. W przypadku niemożności podjęcia uchwały o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, majątek Stowarzyszenia pozostaje do dyspozycji Biskupa Płockiego.

ROZDZIAŁ VIII

§ 66.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

powrótStrona utworzona dnia 05-08-2001
przy pomocy programu Pajączek 2.1